Date:setembre 24, 2017

Curs d’Oficial de Paleta en Bioconstrucció (5ª Edició).

La paleteria o maçoneria és l’art de construir edificis o altres obres mitjançant peces de materials naturals o manufacturats, com les pedres o els maons, lligats generalment amb l’ajuda de morters de calç, d’argila, de guix, de ciment o algun altre lligant.”
Davant d’aquesta definició, i recolzant-nos en la tecnologia actual, podem arribar a fer servir tot tipus de materials, tècniques i sistemes constructius diferents, dins d’una obra de construcció.
En l’organigrama per a construir una edificació, la funció del paleta, esdevé principal e imprescindible, ja que sense aquesta figura pocs edificis es realitzarien amb èxit. Tradicionalment, aquest ofici ha esdevingut un dels pilars més importants en la construcció catalana. Aquest, ha creat càtedra al nostre territori i alhora, l’ofici s’ha anat adequant i consolidant fins als nostres temps.
Aquest curs, pretén donar a conèixer l’ofici de paleta orientada a la bioconstrucció. Tot ensenyant les eines, els materials i les tècniques més habituals per a esdevenir una construcció amb bons criteris constructius i amb el major respecte al medi que ens envolta.

Objectius Generals del Curs

La formació és eminentment pràctica, per acomplir el principal objectiu, que és que l’alumne sigui capaç d’aplicar les diferents tècniques del ram de paleta en bioconstrucció i construcció tradicional.
Recordar coneixements bàsics de matemàtiques i geometria. Interpretació de plànols i replanteig a l’obra. Conèixer i identificar les eines, útils, maquinària i materials bàsics utilitzats en el ram de paleta. Conèixer els materials auxiliars: àrids, calç, guixos, aigua i ciments. Aprendre en l’elaboració, ús i tipus de morters i formigons. Saber en que consisteix un moviment de terres. Comprendre la importància de les fonamentacions en les edificacions i reconèixer els tipus més comuns. Reconèixer i aprendre a executar els diferents tipus de fàbriques de maó i obra vista. Saber aixecar i consolidar murs de contenció. Distingir els tipus de forjats i els seus usos més habituals. Conèixer altres oficis que intervenen en el muntatge d’un forjat. Aprendre la funció, elements i tipus de cobertes. Participar en l’execució de les pendents per a cobertes. Conèixer els materials tradicionals més apropiats per a la seva utilització de divisions interiors. Aprendre a executar divisions interiors amb materials tradicionals i prefabricats. Conèixer els diferents tipus d’acabats exteriors i la seva posada en obra. Saber els tipus d’acabats interiors i la seva aplicació. Aprendre l’ús, els elements i els materials que componen la xarxa de sanejament i de depuració d’aigües. Identificar les ajudes a altres industrials com: lampistes, electricistes i fusters, etc i la manera d’execució. Introduir i assimilar els coneixements de prevenció de riscos. Distingir les mesures de seguretat individuals i col·lectives.

Contingut del Curs

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.

Mòdul 1: L’ofici de paleta. Introducció. Agents que intervenen. Referents històrics. El procés constructiu i l’ofici. Referents matemàtics. Referents geomètrics. Interpretació de plànols. Replanteig d’obra. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics. Permacultura: Sistema holístic.
Mòdul 2: Eines, útils i maquinària. Antecedents. Classificació. Traçat, implantació, mesurament i control. Excavació i/o preparació del terreny. Preparació de barreges, transport i mesura de capacitat per a l’execució de l’obra. Altres utensilis. Utensilis de sustentació. Maquinària. Maquinària específica. Manteniment i conservació de les eines. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 3: Materials principals. Materials principals. Pedra. Terra. Estabilitzadors. Argila cuita. Fusta. Fibres naturals, palla, canya i bambú. Metalls. Vidre. Plàstics. Residus. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 4: Materials auxiliars o compostos. Materials auxiliars. Àrids, aigua i conglomerants. Argila. Guix. Calç. Ciments natural, pòrtland, blanc, ràpid i mixt. Morters. Formigons. Coles i màstics. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 5: Moviments de terra i fonamentacions. Introducció. Preparació del terreny. Moviment de terres. Fonamentacions. Replanteig. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 6: Murs de contenció. Concepte. Tipus de murs. De pedra i de formigó armat. Posta en obra. Detalls constructius. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 7: Murs i elements estructurals. Conceptes. Tipus de murs i diferents aparells. Bigues i pilars. Arcs, voltes i cúpules. Posada en obra. Replanteig, plomada i alineacions. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 8: Forjats. Concepte. Funcions d’un forjat. Tipus de forjats segons els materials. Tipus de forjats segons el seu disseny. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 9: Cobertes. Concepte. Tipus de cobertes segons la pendent. Funcions dels components de la coberta. Cobertes inclinades: elements i formes bàsiques, classificació segons l’estructura, materials de cobertura. Cobertes planes: tipus de cobertes segons l’acabat. Aïllaments tèrmics. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 10: Divisions interiors. Concepte. Tipus de divisions interiors. Divisions de maons i plaques. Divisions lleugeres. Divisions amb entramats. Falsos sostres. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 11: Revestiments interiors i exteriors. Concepte. Tipus de revestiments: materials i acabats. Morters, aplacats, enrajolats i pintures. Propietats i característiques dels diferents revestiments. Revestiments naturals: la calç i l’argila. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 12: Sanejament i depuració d’aigües. Concepte. Condicionants de la instal·lació. Tipus de sanejament segons cota d’escomesa. Tipus de sanejament segons tipus de recollida d’aigües. Sistemes de captació, emmagatzematge, depuració i aprofitament d’aigües. Elements de la xarxa de sanejament. Sistemes naturals de tractament d’aigües residuals. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 13: Calefacció i refrigeració. Concepte. Captació passiva, captació activa i estalvi energètic. Hivernacles, murs radiants i murs trombe. Refrigeració natural i tubs canadencs. Energies renovables. Estufes de massa tèrmica. Eficiència i gestió energètica. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 14: Treballs complementaris. Ajuda els diferents industrials. Obertura de regates. Encastament de quadres elèctrics i caixes d’instal·lacions. Col·locació de marcs i/o premarcs de finestres i/o portes. Col·locació d’ampits. Acabat de soleres. Replanteig i execució d’escales. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.
Mòdul 15: Prevenció de riscos laborals. Conceptes generals. Llei de prevenció de riscos laborals. La tècnica de la seguretat. Riscos més comuns. Normes i mesures preventives. Mesures de seguretat. L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i els Plans de Seguretat i Salut a l’obra. Conclusions del mòdul. Exercicis escrits. Exercicis pràctics.

Paral·lelament, dins de l’horari lectiu del curs, es realitzaran diversos monogràfics de: Construcció amb Terra, Tècniques i dinàmiques de construcció amb Pedra Seca, Treballs amb Fusta i Construcció amb fibres: palla, canya, bambú, avellaner i altres.

Visites d’obra. Visita guiada a obres o centres d’interès amb criteris sostenibles.
Pràctiques: proposta recomanable i opcional de pràctiques en empreses, entitats o projecte particular segons disponibilitat dels participants. Es durà a terme fora de l’horari lectiu del curs.
Certificat d’aprofitament. S’emetrà un Certificat d’Aprofitament Formatiu als participants en funció del percentatge d’assistència al curs, els exercicis pràctics i teòrics proposats durant les clases, i la comprovació de les practiques realitzades.

Data i horari

De l’1 de Març al 14 de Juny de 2018
Els horaris d’aquest curs seran els Dijous de 9.30 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.

Formadors

Joan Quer, Oficial 1er de paleta i constructor d’ofici.
Kate Curtis, Educadora social, escriptora, mestra de ioga i experta en Permacultura. Membre fundadora de Soilsunsoul.
Alba Pawlowsky, Arquitecta Superior experta en construcció amb Terra a Pawlowskyarchitecture, fundadora i formadora a etceTERRA i fundadora de l’Hort Total.
Roger Solé, Constructor amb pedra seca, cistellaire i membre fundador de La feixa pedra seca.
Andreu Modeas, Fuster, silvicultor, membre fundador d’Arboreal i col·laborador de Projecte Boscos de Muntanya.
Marta Gàlvez, Experta en aïllaments tèrmics i membre fundadora de Distribució Sostenible.
Mirco Zecchetto, Arquitecte membre fundador de Casapasiva i membre actiu de la Red de Construcción con Paja.
Martí Ferrer, arquitecte expert en construcció amb canya i bambú, col·laborador de Col·lectiu Volta i d’Origens Escola Taller de Bioconstrucció.
Miquel Barcons, Gerent i aplicador de Com-Cal. Comercialització de calç i de tots els seus complements.
Jordi Traiter, Gerent d’Argiles Colades. Comercialització d’argila per a ceràmica i construcció.
Samuel Koenig, Doctor en Biologia, membre fundador de 33COOP i expert en tractaments d’aigües.
Albert Juan, Enginyer industrial expert en energies renovables i eficiència energètica i fundador de CO2EN Consultoria i Enginyeria..
Marc Binefa, Arquitecte a Espai O-ken
Raimon Riera
, Aparellador, consultor i membre fundador d’Orígens Escola Taller de Bioconstrucció.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens Escola Taller de Bioconstrucció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 12 a 14 persones.
Professionals i estudiants de la construcció, arquitectes, aparelladors, dissenyadors, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges i el seu entorn. Tot i el perfil dels alumnes, el nivell que aplicarem al curs serà l’exigit per a un manobre de la bioconstrucció.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques del ram de paleta (gaveta, paleta, cubells…), mescladora, mola. Maons ceràmics i refractaris, argila, sorra, palla, aïllaments tèrmics, diversos morters, conductes i altres útils per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 850,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 680,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Reserva de Plaça

Per a fer la reserva de la plaça serà necessari fer una transferència abans del 19 de febrer de 2018 de com a mínim el 10 % de l’import de la matrícula.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Fer la Inscripció