Date:gener 21, 2015

Curs d’Oficial de Paleta en Bioconstrucció

Fer la Inscripció Descarrègat el Cartell del Curs

Introducció

La paleteria o maçoneria és l’art de construir edificis o altres obres mitjançant peces de materials naturals o manufacturats, com les pedres o els maons, lligats generalment amb l’ajuda de morters de calç, d’argila, de guix, de ciment o algun altre lligant.”

Davant d’aquesta definició, i recolzant-nos en la tecnologia actual, podem arribar a fer servir tot tipus de materials, tècniques i sistemes constructius diferents, dins d’una obra de construcció.

En l’organigrama per a construir una edificació, la funció del paleta, esdevé principal e imprescindible, ja que sense aquesta figura pocs edificis es realitzarien amb èxit. Tradicionalment, aquest ofici ha esdevingut un dels pilars més importants en la construcció catalana. Aquest, ha creat càtedra al nostre territori i alhora, l’ofici s’ha anat adequant i consolidant fins als nostres temps.

Aquest curs, pretén donar a conèixer l’ofici de paleta orientada a la bioconstrucció. Tot ensenyant les eines, els materials i les tècniques més habituals per a esdevenir una construcció amb bons criteris constructius i amb el major respecte al medi que ens envolta.

Aquest curs serà eminentment pràctic amb unes pinzellades de teoria per a entendre millor l’ofici de paleta dins l’àmbit de la bioconstrucció.

Informació General

Dates: del 26 de Febrer al 18 de Juny del 2015.

Horaris: Els horaris d’aquest curs seran els dijous de 9:30 h. a 14:00 h i de 15:00h. a 19:00h.

A qui va dirigit: Professionals i estudiants de la construcció, arquitectes, aparelladors, dissenyadors, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges i el seu entorn. Tot i el perfil dels alumnes, el nivell que aplicarem al curs serà l’exigit per a un manobre de la biconstrucció.

Número d’alumnes: De 12 a 14 alumnes.

Les classes seran eminentment pràctiques amb una introducció teòrica a final de cada mòdul per a poder resoldre dubtes.

Es realitzaran visites d’obra puntuals per entendre i analitzar exemples de construcció sostenible i tradicional.

Durant el procés formatiu es realitzarà un treball de recerca en bioconstrucció.

Tenim activat un sistema de conveni de pràctiques amb empreses o entitats públiques locals, per a la completa formació en l’ofici.

Objectius

 • La formació és eminentment pràctica, per acomplir el principal objectiu, que és que l’alumne sigui capaç d’aplicar les diferents tècniques de paleteria en bioconstrucció i construcció tradicional.
 • Recordar coneixements bàsics de matemàtiques i geometria.
 • Interpretació de plànols i replanteig a l’obra.
 • Conèixer i identificar les eines, útils, maquinària i materials bàsics utilitzats en paleteria.
 • Conèixer els materials auxiliars: àrids, calç, guixos, aigua i ciments.
 • Aprendre en l’elaboració, ús i tipus de morters i formigons.
 • Saber en que consisteix un moviment de terres.
 • Comprendre la importància de les fonamentacions en les edificacions i reconèixer els tipus més comuns.
 • Reconèixer i aprendre a executar els diferents tipus de fàbriques de maó i obra vista.
 • Saber aixecar i consolidar murs de contenció.
 • Distingir els tipus de forjats i els seus usos més habituals.
 • Conèixer altres oficis que intervenen en el muntatge d’un forjat.
 • Aprendre la funció, elements i tipus de cobertes.
 • Participar en l’execució de les pendents per a cobertes.
 • Conèixer els materials tradicionals més apropiats per a la seva utilització de divisions interiors.
 • Aprendre a executar divisions interiors amb materials tradicionals i prefabricats.
 • Conèixer els diferents tipus d’acabats exteriors i la seva posada en obra.
 • Saber els tipus d’acabats interiors i la seva aplicació.
 • Aprendre l’ús, els elements i els materials que composen la xarxa de sanejament i de depuració d’aigües.
 • Identificar les ajudes a altres industrials com: lampistes, electricistes i fusters, etc i la manera d’execució.
 • Introduir i assimilar els coneixements de prevenció de riscos.
 • Distingir les mesures de seguretat individuals i col·lectives.

 
Continguts del Curs

 • Mòdul 1: L’ofici de paleta.
 • Mòdul 2: Eines, útils i maquinària.
 • Mòdul 3: Materials principals.
 • Mòdul 4: Materials auxiliars o compostos.
 • Mòdul 5: Moviment de terres i fonamentacions.
 • Mòdul 6: Murs de contenció.
 • Mòdul 7: Murs de càrrega i elements estructurals.
 • Mòdul 8: Forjats.
 • Mòdul 9: Cobertes.
 • Mòdul 10: Divisions interiors.
 • Mòdul 11: Revestiments interiors i exteriors.
 • Mòdul 12: Sanejament.
 • Mòdul 13: Calefacció i refrigeració.
 • Mòdul 14: Treballs complementaris.
 • Mòdul 15: Prevenció de riscos laborals.
 • Visites d’obra
 • Treball de recerca en bioconstrucció
 • Pràctiques en empresa mitjançant conveni de pràctiques.
 • 300h de formació entre teoria lectiva, pràctiques lectives i en empresa, visites d’obra i treball de recerca.

 

MÒDUL 1: L’ofici de paleta

  1. Introducció
  2. Agents que intervenen.
  3. Referents històrics.
  4. El procés constructiu i l’ofici.
  5. Referents matemàtics.
  6. Referents geomètrics.
  7. Interpretació de plànols.
  8. Replanteig d’obra.
  9. Conclusions del mòdul.
  10. Exercicis escrits.
  11. 1Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 2: Eines, útils i maquinària

  1. Antecedents
  2. Classificació
  3. Traçat, implantació, mesurament i control
  4. Excavació i/o preparació del terreny
  5. Preparació de barreges, transport i mesura de capacitat.
  6. Per a l’execució de l’obra.
  7. Altres utensilis.
  8. Utensilis de sustentació.
  9. Maquinària.
  10. Maquinària específica.
  11. Manteniment i conservació de les eines.
  12. Conclusions del mòdul.
  13. Exercicis escrits.
  14. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 3: Materials principals

  1. Materials principals.
  2. Pedra
  3. Terra
  4. Estabilitzadors.
  5. Argila cuita.
  6. Fusta.
  7. Fibres naturals, palla, canya i bambú.
  8. Metalls.
  9. Vidre.
  10. Plàstics.
  11. Residus.
  12. Conclusions del mòdul.
  13. Exercicis escrits.
  14. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 4: Materials auxiliars o compostos

  1. Materials auxiliars.
  2. Àrids, aigua i conglomerants.
  3. Argila.
  4. Guix.
  5. Calç.
  6. Ciments natural, pòrtland, blanc, ràpid i mixte.
  7. Morters.
  8. Formigons.
  9. Coles i màstics.
  10. Conclusions del mòdul.
  11. Exercicis escrits.
  12. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 5: Moviments de terra i fonamentacions

  1. Introducció.
  2. Preparació del terreny.
  3. Moviment de terres.
  4. Fonamentacions.
  5. Replanteig.
  6. Conclusions del mòdul.
  7. Exercicis escrits.
  8. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 6: Murs de contenció

  1. Concepte.
  2. Tipus de murs. De pedra i de formigó armat.
  3. Posta en obra.
  4. Detalls constructius.
  5. Conclusions del mòdul.
  6. Exercicis escrits.
  7. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 7: Murs i elements estructurals

  1. Conceptes.
  2. Tipus de murs i diferents aparells.
  3. Bigues i pilars
  4. Arcs, voltes i cúpules.
  5. Posada en obra. Replanteig, plomada i alineacions.
  6. Conclusions del mòdul.
  7. Exercicis escrits.
  8. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 8: Forjats

  1. Concepte.
  2. Funcions d’un forjat.
  3. Tipus de forjats segons els materials.
  4. Tipus de forjats segons el seu disseny.
  5. Conclusions del mòdul.
  6. Exercicis escrits.
  7. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 9: Cobertes

  1. Concepte.
  2. Tipus de cobertes segons la pendent.
  3. Funcions dels components de la coberta.
  4. Cobertes inclinades: elements i formes bàsiques, classificació segons l’estructura, materials de cobertura.
  5. Cobertes planes: tipus de cobertes segons l’acabat.
  6. Conclusions del mòdul.
  7. Exercicis escrits.
  8. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 10: Divisions interiors

  1. Concepte.
  2. Tipus de divisions interiors.
  3. Divisions de maons i plaques.
  4. Divisions lleugeres.
  5. Divisions amb entramats.
  6. Falsos sostres.
  7. Conclusions del mòdul.
  8. Exercicis escrits.
  9. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 11: Revestiments interiors i exteriors

  1. Concepte.
  2. Tipus de revestiments: materials i acabats.
  3. Morters, aplacats, enrajolats i pintures.
  4. Propietats i característiques dels diferents revestiments.
  5. Conclusions del mòdul.
  6. Exercicis escrits.
  7. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 12: Sanejament i depuració d’aigües

  1. Concepte.
  2. Condicionants de la instal·lació.
  3. Tipus de sanejament segons cota d’escomesa.
  4. Tipus de sanejament segons tipus de recollida d’aigües.
  5. Sistemes de captació, emmagatzematge, depuració i aprofitament d’aigües.
  6. Elements de la xarxa de sanejament.
  7. Conclusions del mòdul.
  8. Exercicis escrits.
  9. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 13: Calefacció i refrigeració

  1. Concepte.
  2. Captació passiva, captació activa i estalvi energètic.
  3. Hivernacles, murs radiants i murs trombe.
  4. Refrigeració natural i tubs canadencs.
  5. Energies renovables.
  6. Estufes de massa tèrmica.
  7. Conclusions del mòdul.
  8. Exercicis escrits.
  9. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 14: Treballs complementaris

  1. Ajuda els diferents industrials.
  2. Obertura de regates.
  3. Encastament de quadros i caixes d’instal·lacions.
  4. Col·locació de marcs i/o premarcs de finestres i/o portes.
  5. Col·locació d’ampits.
  6. Acabat de soleres.
  7. Replanteig i execució d’escales.
  8. Conclusions del mòdul.
  9. Exercicis escrits.
  10. Exercicis pràctics.

 

MÒDUL 15: Prevenció de riscos laborals

  1. Conceptes generals.
  2. Llei de prevenció de riscos laborals.
  3. La tècnica de la seguretat.
  4. Riscos més comuns.
  5. Normes i mesures preventives.
  6. Mesures de seguretat.
  7. L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i els Plans de Seguretat i Salut a l’obra.
  8. Conclusions del mòdul.
  9. Exercicis escrits.
  10. Exercicis pràctics.

 
Docents

Ferran Bergonyó. Aparellador i membre de l’Escola Orígens Taller de Bioconstrucció.
Miquel Escobar. Arquitecte tècnic i interiorista amb estudis del CAP.
Núria Álvarez. Arquitecte i membre formador de CRAterre dins el projecte amàco (Taller de matèries per a construir).
Oriol Roselló. Arquitecte membre de CATS i membre fundador de bangolo.com.
Fabián López. Doctor Arquitecte i membre fundador de Societat Orgànica.
Raimon Riera. Aparellador, consultor i membre fundador l’Escola Orígens Taller de Bioconstrucció.
Samuel Koenig. Biòleg, membre fundador de 33COOP i formador de l’Escola Orígens Taller de Bioconstrucció.
Ramon Guarda. Oficial 1er de paleta i constructor de tècniques tradicionals.
Joan Quer. Oficial 1er de paleta i constructor d’ofici.
Quico Pujol. Gestor forestal i membre fundador de Troncs i Fusta i Casanelles.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Preus i Matriculació

Preu de la matrícula: 775,00 €
Preu de la matrícula aplicant el descompte d’alumne Escola Orígens o estudiant*: 590,00 €
Preu de la matrícula aplicant el descompte ANG*: 640,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* Per poder aplicar els descomptes corresponents a l’Associació de Naturalistes de Girona, cal indicar el número se soci o sòcia.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats no inclouen l’IVA.

Informació Addicional

 • Durant el curs es repartiran apunts i documentació gràfica
 • Durant els mòduls es realitzaran exercicis, tant pràctics com teòrics, amb la posterior avaluació I valoració.
 • Un cop realitzat el curs, es lliurarà un diploma i un certificat de formació.

 
Compartir Vehicle

Al complimentar el formulari d’inscripció faciliteu-nos les vostres dades (email, telèfon i població d’origen) i us posarem en contacte entre els alumnes, col•laboradors/es i/o docents que vingueu al curs i estigueu interessats/des en compartir el vehicle.

Serveis de Dinar

Habitualment organitzem serveis de dinars conjuntament amb tot el grup d’alumnes i docents per tal de fer coneixença, comunió i convivència entre participants. Ens agrada molt que tothom s’ajunti a l’hora de dinar, però entenem que cadascú és lliure d’escollir la opció que més li convingui.

A l’inici de cada jornada l’equip responsable de l’escola Orígens us explicarà la opció per dinar escollida i el preu previst. Aquells que ho demanin, se’ls farà la reserva el mateix dia de la jornada.

Les opcions que oferim més habitualment de servei d’àpats per dinar són:

– Dinar al Restaurant La Caseta de Les Planes d’Hostoles.
– Dinar a l’escola Orígens, sol•licitant servei de càtering extern.

Els preus dels àpats per dinar són exclusius per l’escola Orígens i oscil•len entre els 6,00 € i els 11,00 € en funció de la opció proposada per a cada dia. El servei de dinar no està inclòs dins el preu del curs.

Servei de Cafeteria i Bar

Teniu a la vostra disposició un servei bàsic de cafeteria i bar al mateix espai de l’escola. El servei és tipus Self Service i té a disposició una llista de preus molt populars.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Entitats Col.laboradores

Colaboradors_OPB_2015