Date:octubre 01, 2016

Estufes de Massa Tèrmica.

Fer la Inscripció

Una estufa és un aparell de calefacció que fa servir una gran diversitat de materials de combustió com la llenya, el carbó o restes vegetals com pinyols i closques de fruits, per a calefactar una estança.
Les estufes de massa tèrmica o d’alta inèrcia tèrmica, tenen una cambra de combustió a partir de la qual es construeix un circuit de tir per on és conduïda la flama i el gas del fum fins arribar a la sortida de fums. Aquest circuit està construït amb maons refractaris i/o maons massissos que acumulen tota la calor de la combustió irradiant-lo posteriorment, poc a poc, cap a la resta de l’habitatge. La massa tèrmica de les estufes acumuladores varia segons la superfície a escalfar, pot ser superior als 1.000 kg. de pes per una casa unifamiliar. Sent aquesta massa tèrmica la que fa que l’estufa sigui tant eficient.
El combustible mes freqüent que utilitzen les estufes acumuladores de massa tèrmica és la llenya, un material que si està ben gestionat és molt sostenible i inesgotable. És fa servir sense gairebé cap procés de transformació i pot esdevenir en un producte local. Les estufes de massa tèrmica tenen el menor consum de llenya que es pot donar en una estufa, varia segons la superfície a calefactar però oscil·la entre 10 i 20 kg. de llenya al dia per a una casa unifamiliar. Això indica un consum aproximat de 2.500 kg a l’any, valor molt inferior al consum mitjà dels habitatges actuals al nostre país.
La calor que emeten les estufes acumuladores o de massa tèrmica és per radiació, sens dubte la calor de més qualitat. No aixeca pols, escalfen i assequen les parets. Gracies a materials com l’argila per a la seva construcció, no resseca l’ambient mantenint una humitat relativa òptima i l’aire esdevé més sa degut a que és mes ric en ions negatius.

El taller “Estufes de massa tèrmica” es centrarà en l’estudi i la pràctica per aconseguir la màxima eficiència en una estufa a través d’un combustible tant apreciat i renovable com és la llenya. Aquest taller pretén ser un curs d’introducció al món de les estufes, aplicant mètodes pràctics i conceptuals.

Objectius Generals del Curs

Aprendre i aplicar els conceptes mes importants de disseny, de rendiment i de materials adequats per a la construcció d’estufes de massa tèrmica.

Objectius Particulars

Conèixer les característiques d’una estufa de massa tèrmica per a iniciar-se en la seva construcció per a escalfar un habitatge.

Data i horari

2, 3, 4 i 5 de Febrer de 2017
4 jornades de cap de setmana. Dijous de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, Divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, Dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, i Diumenge de 9:00 h a 13:00 h i de 14:00 h a 16:00 h (30 hores).

Dijous.
10:00-14:00: Arribada dels participants a l’escola. Presentació del curs a càrrec de l’equip Orígens. Dinàmica:.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Elaboració de diferents sistemes de combustió i calefacció. Principis bàsics.
18:00-20:00: Xerrada-Exposició: El foc a les nostres llars. Mecanismes de confort i eficiència energètica.

Divendres.
10:00-14:00: Pràctica constructiva. Construcció de diversos sistemes de calefacció i acumulació.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Estudi i mostra d’estufes i altres sistemes de calefacció.
18:00h-20:00: Xerrada-Dinàmica: Disseny i conceptes bàsics per a l’elaboració d’estufes de massa tèrmica.

Dissabte.
10:00-14:00: Pràctica constructiva. Construcció d’una estufa de massa tèrmica. Altres mecanismes de calefacció. Conceptes de disseny i termodinàmica.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Continuació de la pràctica i xerrada d’estufes i energia tèrmica. Pràctica-teòrica. Materials adequats i sistemes d’implementació d’instal·lacions tèrmiques.

Diumenge.
09:00-13:00: Pràctica constructiva.
13:00-14:00: Dinar.
14:00-16:00: Acabats i finalització de l’estufa de massa tèrmica. Conclusions, precs i preguntes.

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció d’una estufa de massa tèrmica.

Teoria: Coneixements essencials sobre la gestió i eficiència de l’energia i el confort tèrmic. Principis per una combustió eficient, disseny i dimensionament, materials, formes i usos. Tipus d’instal·lacions de calefacció i d’acumulació de calor.

Pràctica: Estudi i reconstrucció d’estufes fetes amb maons ceràmics, de terra compactada i morters d’argila. Familiaritzar-se amb el treball en fang. Aplicació de mètodes de disseny per a la construcció d’estufes de llenya. Mostra de diversos ingenis per a escalfar.

Formadors

Joan Colin, estufaire, restaurador de patrimoni artístic i membre fundador de Permacultura Barcelona.
Manel Moya, membre fundador d’Ecofoc.
Gerard Gerd, especialista en estufes Rocket Stoves.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Estufaires, instal·ladors i professionals del disseny i la construcció.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques de paleteria (gaveta, paleta, cubells…), mescladora, amoladora. Maons ceràmics i refractaris, argila, sorra, palla, aïllaments tèrmics, diversos morters, conductes i altres útils per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

Preus

Preu General: 224,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 168,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els participants que han cursat algun dels tallers corresponent al mateix any lectiu, se’ls hi aplicarà directament un descompte del 50% sobre el preu general en el següent curs.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)