Date:octubre 02, 2016

La fusta. Silvicultura i Encaixos Estructurals de Fusta.

Fer la Inscripció

En relació a la bioconstrucció i la construcció tradicional, la fusta és un dels materials més antics, juntament amb la pedra, la terra i altres materials vegetals. A més s’ha mantingut fins avui com el mes versàtil i, en termes de comoditat interior i aspectes de salut, el material més acceptable.
La silvicultura consisteix en tenir cura dels boscos, turons o muntanyes i també, per extensió, és la ciència que tracta d’aquest cultiu. És a dir, estudia les tècniques que s’apliquen a les masses forestals per obtenir-ne una producció contínua i sostenible de béns i serveis demandats per la societat.
La silvicultura es regeix per dos principis bàsics: la persistència i millora de la massa forestal i el seu ús múltiple.
Ja que la fusta no pot ser completament reemplaçada per altres materials, s’ha de mantenir com un dels materials de construcció més importants, i per això es requereix grans esforços en mantenir i renovar els recursos de la fusta amb continus programes de reforestació.
Per una altra banda els encaixos de fusta són imprescindibles en les estructures de fusta tradicionals ja que són els que asseguren la robustesa, la resistència i la unió de les mateixes, sense fer servir claus ni cargols d’acer per a la realització de les unions i els assemblatges.
Existeixen molts tipus d’unions en fusta, des de les més senzilles o de tipus obert fins a les més complexes, utilitzades per fusters tradicionals d’arreu del món. En funció de la forma de l’encaix i del tipus de fusta, s’aconseguirà una major o menor resistència a la càrrega i moviments que l’estructura ha de suportar.

En aquest curs es vol donar a conèixer tot el procés d’extracció, transport, conformat i assecat de la fusta per a un posterior ús en la construcció, també es vol donar a conèixer els tipus d’unions de fusta mes utilitzats al llarg de la història, tot estudiant les possibles aplicacions en la rehabilitació i l’arquitectura actual. La tècnica que es farà servir és la més habitual al nostre territori, tot i conèixer els diferents sistemes utilitzats a altres països, de gran tradició amb l’ús de la fusta.

Objectius Generals del Curs

Donar a conèixer la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabant amb l’obtenció de llates, bigues o cabirons per a la construcció.
Conèixer els tipus d’encaixos de fusta més habituals i saber aplicar-los en funció dels requisits de l’estructura.
Aprendre a treballar amb la fusta estructural, tot aprenent conceptes de disseny i de càlcul.

Objectius Particulars

Conèixer i identificar els diferents oficis forestals, aprenent nocions de silvicultura tot observant i participant del desbrossat, l’estassat, el tallar, l’arrossegar, l’asserrar i el servat de la fusta.
Distingir i saber escollir el tipus de fusta adequada per a la realització dels encaixos.
Conèixer i familiaritzar-se amb les eines i tècniques de conformat de la fusta per a la construcció.

Data i horari

15, 16, 17 i 18 de Desembre de 2016
4 jornades de cap de setmana. Dijous de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, Divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, Dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, i Diumenge de 9:00 h a 13:00 h i de 14:00 h a 16:00 h (30 hores).

Dijous.
10:00-14:00: Arribada dels participants a l’escola. Presentació del curs a càrrec de l’equip Orígens. Dinàmica: la Fusta en la Construcció. Dinàmica i Xerrada: l’Ús de la fusta en la Construcció. Sistemes constructius, usos i classificació de la fusta per a la construcció.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Arribada al bosc. Pràctica de silvicultura.
18:00-20:00: Xerrada-Exposició: Silvicultura i sistema viu. Projecte Boscos de Muntanya.

Divendres.
10:00-14:00: Curs pràctic de desembosc amb cordes i politges, assecatge i pela de la fusta.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Explicació, coordinació i començament de l’obra. Estructura d’un element constructiu. Pelat de troncs, cavant clots, preparats i tractaments de la fusta.
18:00-20:00: Teoria: Estructures de fusta; arquitectura, geometries, disseny i càlculs. Marc legal. Gremi de fusters.

Dissabte.
10:00-14:00: Encaixos de fusta de l’element constructiu. Anàlisis dels tipus d’encaixos que farem servir i perquè. Treball en equips.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-17:30: Seguiment de l’obra amb encaixos, començar muntatge de l’estructura.
17:30-20:00: Visita i activitat a la serradora.

Diumenge.
09:00-13:00: Acabats de l’obra i tancament de les feines. Altres tècniques constructives amb fusta.
13:00-14:00: Dinar.
14:00-16:00: Activitat de fabricació d’objectes de fusta. Tancament i cloenda del curs. Precs i preguntes.

Programa

Teoria: Silvicultura; arbres dominants, arbres dominats, espècies autòctones, relació entre les diferents espècies vegetals. Tipus d’encaixos utilitzats i particularitats de la fusta. Mètodes i eines de disseny i càlcul estructural.

Pràctica: Desbrossar; tècniques de treball. Tallar arbres; tècniques de tall bàsiques. Transport i manipulació; enginys i útils. Serrar la fusta: tècniques per a optimitzar-ne la qualitat. Assecat; tècniques de disposició i protecció de la fusta. Realització de diversos sistemes estructurals a partir d’encaixos de fusta.

Formadors

Andreu Modeas, Fuster, silvicultor, membre fundador d’Arboreal i col·laborador de Projecte Boscos de Muntanya.
Martin Krüg Fuster d’armar, Zimmermann i membre fundador de Justalafusta i Troncsijoc.
Quicu Pujol Gestor forestal i membre fundador de Troncs i Fusta i Casanelles.
Salvador Ordóñez Gremi de fusters, ebenistes i similars de Barcelona.
Ferran Bergonyó Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció
Equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Persones interessades en l’ofici de la fusta a nivell pràctic i tècnic.
Tothom interessat en conèixer les tasques més importants de l’extracció, preparat i conformat de la fusta per a estructures.
Estudiants, fusters i professionals de la construcció.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Maceta i formó (recomanable).
Paper i llapis.

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall i de conformat de la fusta per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeta, infusions, pica-picz, … obert als participants.

Preus

Preu General: 192,00 €
Preu descompte soci Projecte Boscos de Muntanya*: 164,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 146,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* El descompte corresponent als socis de Projectes Boscos de Muntanya s’aplicarà a aquells alumnes que acreditin ser associats.
* Els participants que han cursat algun dels tallers corresponent al mateix any lectiu, se’ls hi aplicarà directament un descompte del 50% sobre el preu general en el següent curs.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)