Date:agost 22, 2018

La fusta. Silvicultura i Encaixos Estructurals de Fusta. (6a Edició)

En relació a la bioconstrucció i la construcció tradicional, la fusta és un dels materials més antics, juntament amb la pedra, la terra i altres materials vegetals. A més s’ha mantingut fins avui com el més versàtil i, en termes de comoditat interior i aspectes de salut, el material més acceptable.

La silvicultura consisteix a tenir cura dels boscos, turons o muntanyes i també, per extensió, és la ciència que tracta d’aquest cultiu. És a dir, estudia les tècniques que s’apliquen a les masses forestals per obtenir-ne una producció contínua i sostenible de béns i serveis demandats per la societat.

La silvicultura es regeix per dos principis bàsics: la persistència i millora de la massa forestal i el seu ús múltiple.
Ja que la fusta no pot ser completament reemplaçada per altres materials, s’ha de mantenir com un dels materials de construcció més importants, i per això es requereix grans esforços en mantenir i renovar els recursos de la fusta amb continus programes de reforestació.

foto de ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció.

Per una altra banda els encaixos de fusta són imprescindibles en les estructures de fusta tradicionals ,ja que són els que asseguren la robustesa, la resistència i la unió d’aquestes, sense fer servir claus ni cargols d’acer per a la realització de les unions i els assemblatges.

Existeixen molts tipus d’unions en fusta, des de les més senzilles o de tipus obert fins a les més complexes, utilitzades per fusters tradicionals d’arreu del món. En funció de la forma de l’encaix i del tipus de fusta, s’aconseguirà una major o menor resistència a la càrrega i moviments que l’estructura ha de suportar.

foto de ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció.

En aquest curs es vol donar a conèixer tot el procés d’extracció, transport, conformat i assecat de la fusta per a un posterior ús en la construcció, també es vol donar a conèixer els tipus d’unions de fusta més utilitzats al llarg de la història, tot estudiant les possibles aplicacions en la rehabilitació i l’arquitectura actual. La tècnica que es farà servir és la més habitual al nostre territori, tot i conèixer els diferents sistemes utilitzats a altres països, de gran tradició amb l’ús de la fusta.

Objectius Generals del Curs

Donar a conèixer la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de llates, bigues o cabirons per a la construcció.
Conèixer els tipus d’encaixos de fusta més habituals i saber aplicar-los en funció dels requisits de l’estructura.
Aprendre a treballar amb la fusta estructural, tot aprenent conceptes de disseny i de càlcul.

Objectius Particulars

Conèixer i identificar els diferents oficis forestals, aprenent nocions de silvicultura tot observant i participant del desbrossat, l’estassat, el tallat, l’arrossegat, l’asserrat i el servat de la fusta.
Distingir i saber escollir el tipus de fusta adequada per a la realització dels encaixos.
Donar-li un recurs a tota la fusta que s’extreu de l’arbre per a diferents usos.
Conèixer i familiaritzar-se amb les eines i tècniques de conformat de la fusta per a la construcció.

Data i horari

Del 30 de novembre al 2 de desembre i del 13 al 16 de desembre de 2018
7 jornades de cap de setmana. Dijous de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, Divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, Dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, i Diumenge de 9:00 h a 13:00 h i de 14:00 h a 16:00 h (50 hores).

Silvicultura

Divendres 30 de novembre 2018.
10:00-11:00: Benvinguda. Presentacions, objectius i programa del curs.
11:00-14:00: Dinàmica pràctica. Treball al bosc: Recorregut orogràfic i botànic. Reconeixement d’espècies i comportament amb el seu entorn. Plagues, associacions, fusta apta, bosc privat, bosc públic, selecció, afavoriment del bosc a través de l’arbre. Silvicultura i entorn: La influència dels cicles de la natura per al benefici de l’arbre i la fusta
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Dinàmica pràctica. Arribada al bosc. Pràctica de silvicultura: selecció, treballs preparatius, estassat i acopis. Eines manuals i mecàniques.
18:00-20:00: Xerrada-Exposició: El Bosc com a sistema de biodiversitat i el seu aprofitament.

Dissabte 1 de desembre de 2018.
10:00-14:00: Dinàmica pràctica. Pràctica al bosc. Curs pràctic de desembosc amb cordes i politges, assecatge i pela de la fusta. Fabricació d’elements de gran utilitat per al treball del bosc. Mecanismes eficients de treball al bosc. Aprofitament per lots.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Dinàmica al bosc. Aprofitament i plans de gestió del bosc. Sistemes naturals de gestió. Bestiar, conreu i bosc. El cas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
18:00-20:00: Dinàmica. Silvicultura i Bioenginyeria: Projecte Boscos de Muntanya.

Diumenge 2 de desembre de 2018.
09:00-13:00: Dinàmica pràctica. Pràctica al bosc: Gestió dels recursos, transport, conformat, transformat i emmagatzemat. Fabricació d’objectes de fusta.
13:00-14:00: Dinar.
14:00-16:00: Xerrada-Exposició. Aprofitament forestal, sistema viu integral. Producció de bolets sobre troncs i altres subproductes del bosc.
Tancament i cloenda de la secció de Silvicultura.

Encaixos estructurals de fusta

Dijous 13 de desembre de 2018.
10:00-11:00: Presentació de les dinàmiques a càrrec de l’equip Orígens.
La Fusta local en la Construcció. Tipologies estructurals. Visita a la fusteria. Eines mecàniques de format gran i petit.
11:00-14:00: DINÀMICA PRÀCTICA:  Treballs amb fusta de petit format. Aprofitament, usos i elements modelats. Eines i maquinària. Reconeixement de les eines manuals  i mecàniques per als treballs i modelatge de la fusta.
14:00-16:00: Dinar
16:00-18:00: DINÀMICA PRÀCTICA: Eines i maquinària. Esmolat, manteniment i cura de les eines.
18:00-20:00: DINÀMICA TEÒRIC-PRÀCTICA: Exemples i possibles opcions de conformat de la fusta. Aprofitament de la fusta. Unions i assemblatges.

Divendres 14 de desembre de 2018.
10:00-14:00: Pràctica: Disseny i modelat d’encaixos en petit format. Estructures lleugeres i encaixos funcionals. Treball individual.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Continuació de la pràctica: Construcció d’elements de petit format. Treball en equip en el muntatge de petites estructures.
18:00-20:00: Xerrada teòrica: Disseny d’estructures, càlcul numèric i marc normatiu.

Dissabte 15 de desembre de 2018.
10:00-14:00: Pràctica: Encaixos de fusta de gran format i en rodó. Tècnica del «timber frame» tradicional anglès. Estudi de l’element constructiu. Disseny. Anàlisis dels tipus d’encaixos que farem servir i per què. Treball individual i en equip. Eines de tall, útils i maquinària.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Seguiment de la pràctica amb encaixos, començar els muntatges de l’estructura.
18:00-20:00: Dinàmica Teòric-pràctica: Exemples d’encaixos, muntatges, treballs en equip, disseny d’estructures.

Diumenge 16 de desembre de 2018.
09:00-13:00: Seguiment de la pràctica amb encaixos, acabats de l’obra i tancament de les feines. Assemblatges i altres tècniques constructives amb fusta.
13:00-14:00: Dinar.
14:00-16:00: Manteniment de la fusta, precaucions i tractaments preventius.
Tancament i cloenda del curs. Precs i preguntes.

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Programa

Teoria: Silvicultura; arbres dominants, arbres dominats, espècies autòctones, relació entre les diferents espècies vegetals. Plans de gestió del bosc. Recursos naturals. Tipus d’encaixos utilitzats i particularitats de la fusta. Mètodes i eines de disseny estructural, càlcul numèric i marc normatiu.

Pràctica: Desbrossar; tècniques de treball. Tallar arbres; tècniques de tall bàsiques. Procés de selecció i extracció. Transport i manipulació; enginys i útils. Serrar la fusta: tècniques per a optimitzar-ne la qualitat i l’aprofitament. Conformat de la fusta. Assecat; tècniques de disposició i protecció de la fusta. Tractament i acabats de la fusta. Procés constructiu. Realització de diversos sistemes estructurals a partir d’encaixos de fusta. Unions i assemblatges. Muntatge d’estructures, útils, eines i maquinària.

Formadors

Andreu Modeas, Fuster, silvicultor, membre fundador d’Arboreal i col·laborador de Projecte Boscos de Muntanya.
Judit Casadevall, Enginyera industrial i estudiosa dels boscos per a Enginyera de Boscos.
Joan Montserrat, Enginyer Tècnic Forestal i Tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Francesc  Asperó, Rematant forestal i expert en aprofitaments forestals i recursos ecològics.
Quicu Pujol, Gestor forestal i membre fundador de Troncs i Fusta i Casanelles.
Manu Gayete, Fuster i escultor, membre fundador de Biofusteria.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Persones interessades en l’ofici de la fusta a escala pràctica i tècnica.
Tothom interessat a conèixer les tasques més importants de l’extracció, preparat i conformat de la fusta per a estructures.
Estudiants, fusters i professionals de la construcció.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Maceta i formó (recomanable).
Paper i llapis.

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall i de conformat de la fusta per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Pel que fa a la pernoctació, recomanem l’allotjament en qualsevol dels establiments disponibles al poble. Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Preus

Preu General: 445,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 356,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

 

Fer la Inscripció