Date:setembre 24, 2017

La fusta. Silvicultura i Encaixos Estructurals de Fusta. (6ª Edició).

En relació a la bioconstrucció i la construcció tradicional, la fusta és un dels materials més antics, juntament amb la pedra, la terra i altres materials vegetals. A més s’ha mantingut fins avui com el mes versàtil i, en termes de comoditat interior i aspectes de salut, el material més acceptable.
La silvicultura consisteix en tenir cura dels boscos, turons o muntanyes i també, per extensió, és la ciència que tracta d’aquest cultiu. És a dir, estudia les tècniques que s’apliquen a les masses forestals per obtenir-ne una producció contínua i sostenible de béns i serveis demandats per la societat.
La silvicultura es regeix per dos principis bàsics: la persistència i millora de la massa forestal i el seu ús múltiple.
Ja que la fusta no pot ser completament reemplaçada per altres materials, s’ha de mantenir com un dels materials de construcció més importants, i per això es requereix grans esforços en mantenir i renovar els recursos de la fusta amb continus programes de reforestació.
Per una altra banda els encaixos de fusta són imprescindibles en les estructures de fusta tradicionals ja que són els que asseguren la robustesa, la resistència i la unió de les mateixes, sense fer servir claus ni cargols d’acer per a la realització de les unions i els assemblatges.
Existeixen molts tipus d’unions en fusta, des de les més senzilles o de tipus obert fins a les més complexes, utilitzades per fusters tradicionals d’arreu del món. En funció de la forma de l’encaix i del tipus de fusta, s’aconseguirà una major o menor resistència a la càrrega i moviments que l’estructura ha de suportar.

En aquest curs es vol donar a conèixer tot el procés d’extracció, transport, conformat i assecat de la fusta per a un posterior ús en la construcció, també es vol donar a conèixer els tipus d’unions de fusta mes utilitzats al llarg de la història, tot estudiant les possibles aplicacions en la rehabilitació i l’arquitectura actual. La tècnica que es farà servir és la més habitual al nostre territori, tot i conèixer els diferents sistemes utilitzats a altres països, de gran tradició en l’ús de la fusta.

Objectius Generals del Curs

Donar a conèixer la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de llates, bigues o cabirons per a la construcció.
Conèixer els tipus d’encaixos de fusta més habituals i saber aplicar-los en funció dels requisits de l’estructura.
Aprendre a treballar amb la fusta estructural, tot aprenent conceptes de disseny i de càlcul.

Objectius Particulars

Conèixer i identificar els diferents oficis forestals, aprenent nocions de silvicultura tot observant i participant del desbrossat, l’estassat, el tallat, l’arrossegat, l’asserrat i el servat de la fusta.
Distingir i saber escollir el tipus de fusta adequada per a la realització dels encaixos.

Donar-li una utilitat a tota la fusta que s’extreu de l’arbre per a diferents usos. Aprofitament.
Conèixer i familiaritzar-se amb les eines i tècniques de conformat de la fusta per a la construcció.

Data i horari

15, 16 i 17 de Desembre de 2017 i 18, 19, 20 i 21 de Gener de 2018
7 jornades repartides en dos caps de setmana. Dijous divendres i dissabte: de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, i Diumenge de 9:00 h a 13:00 h i de 14:00 h a 16:00 h (50 hores).

Divendres 15 de Desembre de 2017.
10:00-14:00: Arribada dels participants a l’escola. Presentació del curs a càrrec de l’equip Orígens. Dinàmica: la Fusta en la Construcció. Treball al bosc: Recorregut orogràfic i botànic. Reconeixement d’espècies i comportament amb el seu entorn. Plagues, associacions, fusta apta, bosc privat, bosc públic, selecció, afavoriment del bosc a través de l’arbre. Dinàmica: El Gremi i l’estat actual de la fusta en la construcció
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Arribada al bosc. Pràctica de silvicultura: selecció, treballs preparatius, estassat i acopis. Eines manuals i mecàniques.
18:00-20:00: Xerrada-Exposició: Silvicultura i Bioenginyeria.  Projecte Boscos de Muntanya.

Dissabte 16 de Desembre de 2017.
10:00-14:00: Pràctica al bosc: Curs pràctic de desembosc amb cordes i politges, assecatge i pela de la fusta. Fabricació d’elements de gran utilitat per al treball del bosc. Mecanismes eficients de treball al bosc. Aprofitament per lots.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Dinàmica al bosc: Aprofitament i plans de gestió del bosc. Sistemes naturals de gestió.
18:00-20:00: Teoria-dinàmica: Pla de gestió al Parc Natural de la Garrotxa. Sistemes vius. Bestiar, conreu i bosc.

Diumenge 17 de Desembre de 2017.
09:00-13:00: Pràctica al bosc: Aprofitament forestal, recursos naturals, boscos comestibles, sistema viu integral. Producció de bolets sobre troncs. Altres subproductes del bosc.
13:00-14:00: Dinar.
14:00-16:00: Activitat: fabricació d’objectes de fusta. Tancament i cloenda del curs. Precs i preguntes.

Dijous 18 de Gener de 2018.
10:00-14:00: Presentació de les dinàmiques a càrrec de l’equip Orígens.
La Fusta local en la Construcció. Recurs natural sostenible.
Treballs amb fusta de petit format. Aprofitament, usos i elements modelats.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Eines i maquinària. Reconeixement de les eines manuals  i mecàniques més habituals per als treballs i modelatge de la fusta. Esmolat, manteniment i cura de les eines.
18:00-20:00: Xerrada teòrica: Disseny d’estructures, càlcul numèric i marc normatiu.

Divendres 19 de Gener de 2018.
10:00-14:00: Pràctica: Disseny i modelat d’encaixos en petit format. Estructures lleugeres i encaixos funcionals. Treball individual.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Continuació de la pràctica: Construcció d’elements de petit format. Treball en equip en el muntatge de petites estructures.
18:00-20:00: Xerrada teòrica: Exemples i possibles opcions de conformat de la fusta.

Dissabte 20 de Gener de 2018.
10:00-14:00: Pràctica: Encaixos de fusta de gran format. Tècnica del «timber frame» tradicional anglès.
Estudi de l’element constructiu. Disseny. Anàlisis dels tipus d’encaixos que farem servir i perquè. Treball individual i en equip. Eines de tall, útils i maquinària.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-17:30: Seguiment de la pràctica amb encaixos, començar muntatge de l’estructura.
17:30-20:00: Visita i activitat a la serradora.

Diumenge 21 de Gener de 2018.
09:00-13:00: Acabats de l’obra i tancament de les feines. Assemblatges i altres tècniques constructives amb fusta.
13:00-14:00: Dinar.
14:00-16:00: Manteniment de la fusta, precaucions i tractaments preventius.

Tancament i cloenda del curs. Precs i preguntes.

Programa

Teoria: Silvicultura; arbres dominants, arbres dominats, espècies autòctones, relació entre les diferents espècies vegetals. Plans de gestió del bosc. Recursos naturals. Tipus d’encaixos utilitzats i particularitats de la fusta. Mètodes i eines de disseny estructural, càlcul numèric i marc normatiu.

Pràctica: Desbrossar; tècniques de treball. Tallar arbres; tècniques de tall bàsiques. Procès de selecció i extracció. Transport i manipulació; enginys i útils. Serrar la fusta: tècniques per a optimitzar-ne la qualitat i l’aprofitament. Conformat de la fusta. Assecat; tècniques de disposició i protecció de la fusta. Tractament i acabats de la fusta. Procès constructiu. Realització de diversos sistemes estructurals a partir d’encaixos de fusta. Unions i assemblatges. Muntatge d’estructures, útils, eines i maquinària.

Formadors

Andreu Modeas, Fuster, silvicultor, membre fundador d’Arboreal i col·laborador de Projecte Boscos de Muntanya.
Quicu Pujol, Gestor forestal i membre fundador de Cassanella i de Troncs i Fusta.
Manu Gayete, Fuster i escultor, membre fundador de Biofusteria.
Francesc  Asperó, Rematant forestal i expert en aprofitaments forestals i recursos ecològics.
Joan Montserrat, Enginyer Tècnic Forestal i Tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Salvador Ordóñez, Coordinador General del Gremi Fusta i Moble.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció
Equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Persones interessades en l’ofici de la fusta a nivell pràctic i tècnic.
Tothom interessat en conèixer les tasques més importants de l’extracció, preparat i conformat de la fusta per a estructures.
Estudiants, fusters i professionals de la construcció.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Maceta i formó (recomanable).
Paper i llapis.

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall i de conformat de la fusta per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeta, infusions, pica-pica, … obert als participants.

A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 440,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 352,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Fer la Inscripció